Mahalle/Mekan

Konuşmacılar: Özgür Özakın, Öykü Canlı (poşe), Elif Bursalı & Zeynep Okyay (PASAJ)
Moderatör: Saliha Yavuz

Moderatörlüğünü Saliha Yavuz’un yaptığı konuşma serisinin ikincisinde, yaratıcı ve bağımsız oluşumlarda mekân/kamusal alan gereksinimi/ zorunluluklarının neler olduğu; sokağın bir deney alanı olarak kullanımının avantaj ve dezavantajları; mahalleli, sanatçı, sanayi ve sanat üretimi gibi iç içe geçmiş olan ilişkilerde geliştirilen diyalogların yanında, üretim ve sergilemeye yönelik strateji ve modellerin nasıl geliştirildiğine dair konuların tartışmaya açıldığı bir zeminde buluşuldu.

Özgür Özakın, 1993 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında aynı bölümde yüksek lisansını, 2011 yılında ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde doktora çalışmasını tamamladı. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Felsefe ve mimarlık, mekân kuramı ve sürdürülebilir mimarlık çalışmalarının odağında yer alır.

poşe, 2018 yılı baharında sanatçı Öykü Canlı ve Larissa Araz’ın kendi inisiyatifleriyle İstanbul, Moda’daki mekânlarında kurdukları bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Farklı deneyim, disiplin, üretim ve düşünme biçimlerinin birbiriyle konuştuğu fiziksel ve düşünsel bir yerdir. Ortaya çıkmasında harekete geçme ve bir araya gelme arzusu yatar. Deneyip yanılmaktan çekinmez, deneyim aktarımının gücüne inanır ve üretim süreçlerinin de ortaya çıkan işler kadar önemli olduğunu savunur.

Elif Bursalı, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra, Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi yüksek lisans programından mezun oldu. “Sanatçı İnisiyatifleri ve Sanatçılar Tarafından Yürütülen Mekânların İstanbul Güncel Sanat Alanındaki Rolü” başlıklı tezini Berlin ile karşılaştırmalı olarak yazarak bu tür alanların iki şehirdeki koşulları ve sürdürülebilirliği konusundaki farklarını ortaya koydu. 2010 yılından beri PASAJ bağımsız sanat alanının ortak kurucularından olan Bursalı, PASAJ’ın AirBayrampaşa rezidans programının saha yürütücülüğünü de yapıyor.

Katılımcı ve sosyal odaklı projelere ev sahipliği yapan PASAJ bağımsız sanat alanının ortak kurucularından olan Zeynep Okyay, Galatasaray Üniversitesi’ndeki Felsefe lisansı sonrasında, Bilgi Üniversitesi’nde Kültür Yönetimi yüksek lisans programındaki projesini katılımcı bir demo sözlük olan Bağımsız Sanat Alanları Sözlüğü ile tamamladı. Okyay, iki sene boyunca alanın terminolojisini yeniden ele almak ve yeni ifade biçimleri geliştirmek üzerine çalıştı. 2016-2017 yılları arasında Creative Europe’un Fransa ofisi Relais Culture Europe tarafından düzenlenen I-team Kültürel Yaratıcılık Programı’na burslu katıldı. Gençlerin sanat pratikleri ile güçlendirilmesini hedef edinen Erasmus + projelerinde PASAJ ile birlikte yer aldı. Sanatsal ve kültürel çalışmalarına PASAJ ve amberPlatform çatısı altında devam ediyor.

“‘Mekân kimliği’, alansal, ölçülebilir ya da üçüncü boyut kartezyen dediğimiz bir geometrik durum değil, bir duygu ve aidiyetin içinde olan, belli bir takım duygulanım ve anlamlar üreten bir referanstır. Örneğin, Darağaç arkadaşlarımız buraya gelmeden önce de bir mahalleydi. Burada bir mahalle duygusu ve aidiyeti vardı. Biri “Ben Darağaç’ta yaşıyorum.” dediğinde, Darağaç’la ilgili referanslar bütününden yola çıkarak kendi kişisel anlamını üretiyordu. Arkadaşlarımız buraya taşındığında var olan bir referans setine, yeni bir referans entegre olmaya başladı.” Özgür Ozakın

Neighborhood / Space

Speakers: Özgür Özakın, Öykü Canlı (poşe), Elif Bursalı & Zeynep Okyay (PASAJ)
Moderator: Saliha Yavuz

In the second of the talk series moderated by Saliha Yavuz, speakers met on a common ground where they discussed the relationships of place/public space requirements/necessities in creative and independent formations; advantages and disadvantages of the use of the street as a test area; ways to develop strategies and models for production and exhibition as well as dialogues emerging from interwoven subjects and relationships such as neighborhood, artist, industry, art production.

Özgür Özakın graduated from METU Department of Architecture in 1993. He completed his master’s degree in the same department in 1997 and his doctorate in 2011 from Bilkent Interior Architecture and Environmental Design. She is a part-time lecturer at Yaşar University, Department of Interior Architecture. Philosophy and architecture, spatial theory and sustainable architecture are the focus of her works.

poşe is an independent and non-profit organization established in spring 2018 by artists Öykü Canlı and Larissa Araz at their own venues in Istanbul, Moda. The emergence lies in the desire to act and to come together. It is a physical and intellectual place where different forms of experience, discipline, production and thinking speak to each other. It does not hesitate to try and be wrong, believes in the power of the transfer of experience and argues that the production processes are as important as the works.

After graduating from Marmara University, Department of Economics, Elif Bursalı graduated from Bilgi University Cultural Management MA program. She wrote her dissertation on ‘’The Role of Artist Initiatives and Venues Conducted by Artists in the Contemporary Art of Istanbul (Sanatçı İnisiyatifleri ve Sanatçılar Tarafından Yürütülen Mekânların İstanbul Güncel Sanat Alanındaki Rolü)’’ in comparison with Berlin, revealing the differences in the conditions and sustainability of such spaces in the two cities. Since 2010, Bursalı has been one of the co-founders of PASAJ’s independent art field and is the field manager of PASAJ’s Air Bayrampaşa residence program.

Zeynep Okyay who is one of the co-founders of the PASAJ independent art field, hosting participatory and social-oriented projects, completed her project in the Cultural Management master program at Bilgi University with a participatory demo dictionary, Independent Art Areas dictionary. Throughout the year, she worked on rewriting the terminology of the field and developing new forms of expression. From 2016 to 2017, she attended the I-team Cultural Creativity program organized by Relais Culture Europe, the French office of Creative Europe. She took part in Erasmus + projects with PASAJ aiming to empower young people with art practices. She continues her artistic and cultural works under the roof of PASAJ and amberPlatform.